screality divisov2 ext 04 ciste.jpg

POPIS ZÁKLADNÍCH TECHNICKÝCH INFORMACÍ

prodávající si vyhrazuje právo, že do kolaudace RD č.1 /RD č.2

může dojít u níže uvedených infroamcí k částečným změnám,

tj. níže uvedený soupis informací je informační 


průvodní a souhrnná technická zpráva pro RD č.1

nebo

průvodní a souhrná technická zpráva pro RD č. 2


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BNUDOUCÍ STAVBY

odkaz pro RD č.1 ZDE

odkaz pro RD č.2 ZDE


ELEKTROINSTALACE 

Nové napojené objektu bude provedeno ze stávající pojistkové skříně SS100 umístěné v oplocení. Vedle nové SS100 bude nově osazen elektroměrový rozvaděč pro dvoutarifní elektroměr, hlavní jistič a oládání HDO. 

Více info technická zpráva elektro pro RD č.1 ZDE

Více info technická zpráva elektro pro RD č.2 ZDE


TOPENÍ

Zdrojem tepla bude ventilační tepelné čerpadlo vzduch - voda - Nilan Compact AIR 9.Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou jednotek (vnitřní, vnější). Vnitřní jednotka slouží jak pro větrání celého objektu s "aktivní" rekuperací, tak pro vytáípění a ohřev TV.

Topný systémem v RD bude podlahové topení, které je navrženo jako teplovodní s nuceným oběhem.

Více info technická zpráva pro topení pro RD č.1 ZDE

Více info technická zpráva pro topení pro RD č.2 ZDE


VZDUCHOTECHNIKA

Projekt vzduchotechniky navrhuje nucené větrání vybraných místností 1NP domu. Větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v souladu s příslušnými předpisy a normami platnými na území ČR.

Více info technická zpráva pro vzduchotechniku pro RD č.1 ZDE

Více info technická zpráva pro vzduchotechniku pro RD č.2 ZDE


PŘÍPOJKA VODY

Objekt bude zásobována pitnou vodou znové vodovodní přípojky, zavedené do vodoměrné šachty před objektem, kde bude osazena vodoměrná sestava.

Více info technická zpráva ohledně vody pro RD č.1 ZDE

Více info technická zpráva ohledně vody pro RD č.2 ZDE


PŘÍPOJKA KANALIZACE

Kanalizační přípojka bude nová a napojení na stávající kanalizační řád bude dle postupů správce kanalizace. 

Splaškové odpadní vody z RD budou svedeny připojovacím, odpadním potrubím a ležatými svody do kanalizační šachty. V šachtě bud emožno provést čištění a revize kanalizace.

Dešťové vody budou odváděny venkovními svody do retenční nádoby (jímky), tj. veškerá dešťová voda bude likvidována na pozemnku stavebníka. Přepad z jímky bude do vskovacího pera na pozemku.

Více info technická zpráva ohledně kanalizace pro RD č.1 ZDE

Více info technická zpráva ohledně kanalizace pro RD č.2 ZDE


VÝKOPY

Výkopy budou prováděny strojně, s ručními dokopávkami. Vzhledem k hloubce výkopu a druhu zeminy nebude nutné pažení.


ZÁKLADY

Základy jsou betonové pasy, s nadezdívkou z BD s výztuží a armovanou deskou. 

POZN.: Projekt na základě hydrogeologického průzkumu nepředpokládá hladinu spodní vody v úrovni základové spáry, pokud se ale tato možnost objeví, je třeba konzultovat změnu projektu s odpovědným projektantem!

POZOR ! do základové spáry po celém obvodu objektů bude položen zemnící pásek z FeZn, tento pásek bude vyveden nad terén v místě svodů bleskosvodu. Viz PD elektroinstalace.

Zhutněný násyp bude zhutněn dle požadavků statiky, před provedením základové desky budou provedeny zkoušky zhutnění. Základovou spáru převezme geolog a statik.


SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny ze zdiva Hebel, Ytong 250 a 300mm. Vnitřní příčky jsou z uceleného systému tl. 100 nebo 125mm dle požadavku investora.

Vyzdívka bude lícována na vnitřní stranu z důvodu rozdílných tlouštěk omítek, vnitřní omítky jsou hladké dvouvrstvé vápenocementové nebo sádrové, vnější zateplení ETICS.

- v koupelně a na toaletě jsou přizdívky z materiálu Ytong. Jedná se o přizdívky pro provedení instalací rozvodů vodovodu a kanalizace. Přizdívky budou provedeny po instalacích v rozsahu dle potřeby.


VODOROVNÉ KONSTRUKCE - stropy

Zastropení je systémovými panely Spirol (tl. 265mm). Skladba PD je orientační, návrh osazení provede dodavatel panelů. 


VODOROVNÉ KONSTRUKCE – věnce, překlady

Veškeré konstrukce věnců jsou vyztuženy podélnou výztuží 4x R12, třmínky R6á 250. 

Překlady nad otvory v příčkách jsou systémové nenosné, u překladů v obvodové zdi je překlad řešen jako skládaný nosný Ytong, součástí věnce je i příčné vyztužení monolitickými dobetonávkami.

Některé obvodové překlady v 1.NP jsou monolitické (MON1-5), součástí DPS bude návrh vyztužení.


PODLAHY

Podlahy jsou popsány na výkrese řezu, jedná se o těžké plovoucí podlahy v 1.NP s izolací z tvrzeného polystyrenu a PIR. V koupelně a na toaletách je provedena navíc hydroizolační stěrka čisté podlahy pod nášlapnou vrstvou nátěrem Mapei apod. Izolační vana proběhne až na svislé stěny, a to do výše 200mm, u sprchy a vany až do výše stropu.

Nášlapné vrstvy upřesní investor, jedná se o keramickou dlažbu, dřevo, vinyl apod. PD předpokládá tl. skladby nášlapné vrstvy 11mm, v případě vinylu bude skladba navýšena na potřebnou tl. při realizaci stavby na základě požadavku investora.


VÝPLNĚ OTVORŮ

a) okna

Veškerá okna a balkonové dveře jsou dřevěné euro s trojsklem, kombi kování, tepelné parametry ug=0,5. Otvírání je manuální. Parapety budou v šířce oken, pro parapety bude použito dřevěných a keramických desek, vnější parapety budou oplechované.

b) dveřní křídla a zárubně

Dveřní křídla jsou HPL nebo CPL profilovaná rámová, vnitřní do dřevěných spínaných zárubní. 


IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI

Na pozemku byl proveden podrobný radonový průzkum s výsledkem středního radonového rizika. Návrh opatření počítá s hydroizolací ve dvou vrstvách z modifikovaného asfaltu, 1x s hliníkovou folií, 1x se skelnou tkaninou,. Minimální překrytí pasů a jejich zpracování musí být provedeno dle pokynů výrobce. Veškeré detaily musí odpovídat požadavkům výrobce daných izolačních systémů. V případě změny na jiný druh hydroizolace musí být tato v souladu s požadavky PD (protiradonová ochrana) a požadavky výrobce (zabezpečení, spoje apod.)

Izolace proti vodě a vlhkosti, které jsou součástí střešního pláště jsou popsány na výkresech řezů, jedná se o typizovanou skladbu Alkorplan apod.

Izolace proti vodě a vlhkosti na toaletách je tvořena hydroizolačním nátěrem (stěny a podlahy v koupelně i prostory pod sprchou). 


IZOLACE PROTI RADONU

Speciální izolace (pro střední radonové riziko) sloužící zároveň jako hydroizolace – viz. VIII.


TEPELNÉ IZOLACE

Podlaha 1.NP nad nevytápěným prostorem - 50mm PIR + 2x60mm polystyren (200)

Střecha plochá min. 360mm Polystyren (0,034) 

Obálka budovy je zateplena systémovou tvarovkou Hebel (Ytong) 250 + ETICS polystyren 240mm


STŘECHA

Plochá střecha ukončená folií, krytí kačírkem s drenážní vrstvou a osazením neintenzivní zeleně; návrhová skladba 100mm (drenážní vrstva 15mm, praný kačírek 60mm, humózní vrstva s jemným kačírkem 25mm).

Konstrukce krytí terasy a stání je ze dřeva, celoplošně opláštěné Cetris deskami apod., nosná konstrukce u větších rozponů je ocelová); krytina foliová bez krytí kačírkem.


ÚPRAVY POVRCHŮ

Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé hladké štukové (sádrové), vnější líc zdiva je opatřen stěrkovou omítkou na zateplení ETICS. 

Obklady stěn v toaletě a koupelně - výška je všude do výšky zárubní, pouze za kuchyňskou linkou je výška obkladu 850 - 1600(1550-1650) dle velikosti obkladu. 

U všech podlah je součástí nášlapné vrstvy i obvodová lišta. U dlažby systémová keramická (pokud není v dodávce, je třeba počítat z řezanou z dlažby do výšky 80mm), u dřevěných podlah pak dřevěná 25x80mm. 

Veškeré vnější rohy všech svislých konstrukcí budou opatřeny rohovými kovovými podmítkovými lištami.

Podhledy jsou řešeny SDK podhledem. Použití druhu SDK se řídí druhem místnosti, povrchové úpravy dle standardu dodavatele SDK. 

Veškeré exteriérové kovové konstrukce budou provedené jako žárově zinkované, na stavbě bude nadále prováděna pouze montáž. Veškeré sváry budou provedeny před zinkováním.

Veškeré dřevěné nosné konstrukce a veškeré dřevěné nosné i nenosné konstrukce budou opatřeny impregnací proti škůdcům a dřevokazným plísním a houbám. Povrchová úprava bude provedena dle použití lakováním nebo mořením.oplocení

3D ocelový plot, ocelové sloupky bez podezdívky; část stávající beze změny.

Čelní oplocení směrem ke komunikaci bude provedeno jako plné dřevěné s podezdívkou, případně jako plné zděné do výšky 1,8m.


SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

Terasa bude provedena skládaná z kamene nebo betonových prvků do suchého násypu.


NÁVRH OZELENÍ

Návrh ozelenění není předmětem této PD.


ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE

Komunikace a zpevněná plocha bude provedena z prvkové dlažby do štěrkového hutněného násypu. Obrubníky (V a M – BS Klatovy, apod.) jsou osazeny do suchého betonu, mezi nimi je pak proveden třívrstvý zhutněný násyp, směrem k pojezdné ploše jsou frakce násypu jemnější. Veškeré terénní úpravy na pozemku budou provedeny ručně s ruční dokončovací úpravou. Zpevněné plochy budou sloužit k zpřístupnění RD. Návrhová intenzita dopravy odpovídá provozu RD.

Třída dopravního zatížení VI - velmi lehké

Skladba zpevněných ploch

Dlažba 80 mm

Pískový podsyp 40 mm

Štěrkopísek 16/32 150 mm

Hrubý podsyp 16/128 150 mm

Dešťové vody z pozemku (zpevněných ploch) budou likvidovány na pozemku investora.